Zmluvné a obchodné podmienky

02.09.2010 14:40

Odoslaním svojej objednávky súhlasíte s obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti KINGRAY,s.r.o. Dobre si ich prečítajte.

1. Objednávanie tovaru

Odoslaním objednávky potvrdzujete jej platnosť. V krátkom čase obdržíte od spoločnosti KINGRAY s.r.o. potvrdzujúci e-mail o zaevidovaní Vašej objednávky. Potvrdzujúci e-mail bude obsahovať všetky položky z Vášho objednávkového formulára.

2. Dodanie tovaru

Tovar zasielame kuriérom spoločnosti Slovak Parcel Service (UPS). Kuriér Vám tovar objednaný na stránke doručí osobne na určenú adresu, prípadne Vás bude telefonicky kontaktovať. Doba prepravy je zvyčajne do 24 hodín v rámci Slovenska v pracovných dňoch. Tovar, ktorý je na sklade Vám odošleme najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V opačnom prípade bude tovar odoslaný najneskôr do doby uvedenej pri cene tovaru.

3. Možnosti platby

Podľa krajiny doručenia tovaru sú dostupné niektoré z nasledovných možností:
Dobierka (platba pri dodaní tovaru)
V hotovosti - vyzdvihnutie v predajni

4. Cena tovaru

Spoločnosť KINGRAY s.r.o. garantuje cenu uvedenú na objednávke v prípade, že bude uhradená riadne podľa spôsobu úhrady zvolenej pri odosielaní objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť KINGRAY s.r.o. vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazníka informovať.

5. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť KINGRAY s.r.o. prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok.

6. Vrátenie zakúpeného tovaru

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti KINGRAY s.r.o. v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Dodacie podmienky sú platné od 1.3.2010 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Spoločnosť KINGRAY s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny dodacích podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

B. Reklamačné podmienky

Nasledovné reklamačné podmienky popisujú pravidlá pri nákupe v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou KINGRAY s.r.o.. Pred objednaním tovaru v internetovom obchode Vám odporúčame, aby ste sa s uvedenými podmienkami oboznámili.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia stránky

Reklamačný poriadok stránky popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou KINGRAY s.r.o.. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom stránky ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom stránky. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma KINGRAY s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru doklad (faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list) s uvedením všetkých potrebných údajov pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum odoslania, záručná doba, cena, množstvo a poprípade aj výrobné číslo).
Tento reklamačný poriadok stránky bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Záruka sa vzťahuje na produkty stránky , ktoré boli zakúpené v spoločnosti KINGRAY s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade, že zákazník nakupuje produkty stránky na firmu, reklamácia sa rieši podľa Obchodného zákonníka.
Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom daňového dokladu. Pokiaľ nie je tovar ,zakúpený na stránke, prevzatý osobne v predajni, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy kupujúci preberá tovar od prepravcu.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle) alebo neobdržal správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobku v zásielke, je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín) preukázateľným spôsobom kontaktovať firmu KINGRAY s.r.o. a vyžadovať riešenie. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa riziku, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dátum odoslania tovaru je uvedený na záručnom liste, t.j. faktúre. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste, t.j. faktúre pri každom produkte zakúpenom na stránke.

III. Záručné podmienky

Kupujúcemu je odporúčané prekontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou. Informujte o tom aj spoločnosť KINGRAY s.r.o.. V prípade neskoršej reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti KINGRAY s.r.o.. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar zakúpený na stránke, vrátane príslušenstva, kópiu záručného listu - faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
Oprávnená reklamácia na produkty sa vzťahuje na:
vady materiálu, funkčné chyby a nedostatky vzniknuté pri výrobe
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktov vzniknuté:
pri používaní tovaru (zakúpeného na stránke) v rozpore s návodom na obsluhu
prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy) prepätím, napr. pri údere blesku.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, tovar bude opravený s prípadnou výmenou vadnej časti za novú. Predávajúci je oprávnený reklamovaný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a charakter vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle prepravnou službou na adresu kupujúceho.

V. Záverečné ustanovenia

Tieto Reklamačné podmienky sú platné od 1.1.2009 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Spoločnosť KINGRAY s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny Reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
Aktualizované 1.3.2010

KINGRAY s.r.o.

Kontakt

Liečenie laserom

liecenielaserom@gmail.com

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode